Bodas Surgical & Maternity Home

2nd Floor, 3 Petrol Pump, Near Saibaba Mandir, Ghantali Rd, Naupada, Thane (W), Thane - 400602
Tel : 25367407 / 25433539

Dr. Relekar Rajan Gajanan

Samarth Nursing Home, Krishna Amrut Mahagin, Thane (W)
Tel : 25344914

Pooja Nursing Home

1st Floor Shridhar Smruti, Bhd Deodhar Hospital, Navpada, Gokhale Road, Naupada Thane (W) - 400602
Tel : 25383706

Samarth Nursing Home

302, Krishna Amrut Society, Mahagiri Creek Road, Thane (W) - 400601
Tel : 25344914

Social Media


Contact Us