Dr. Kelshikar Hospital

Comrade Rajaram Vishnu Rawool Marg, Khopat, Thane West, Thane - 400601
Tel : 022 - 25471166
Email : -
Website : drkelshikarhospital.com
Contact person : -

Social Media


Contact Dr. Kelshikar Hospital